စိုက္ပ်ိဳး / ေမြးၿမဴ ေရး      
         
 
   
ဥယ်ာဥ္မွဴးတစ္ဦး ၏ ဥယ်ာဥ္မွဴးလက္စြဲ (အပူပိုင္းေဒသမွ အစိမ္းေရာင္ရွင္သန္မႈမ်ား)
တန္ဖိုး- ၂၇၀၀ က်ပ္
ပထမအႀကိမ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၄၅ မ်က္ႏွာ
၂၀၁၇ ခု၊ ေမလ


   
   
 
 
 
 
   
ဥယ်ာဥ္မွဴးတစ္ဦး (ျပန္ဆိုသည့္) အာရွမွဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္ဥသစ္ဖုမ်ား
တန္ဖိုး- ၂၀၀၀ က်ပ္
ပထမအႀကိမ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၉၈ မ်က္ႏွာ
၂၀၁၇ ခု၊ ေမလ


   
 
   
အိမ္ေမြးတိရစၦာန္မ်ားကို
 ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

တန္ဖိုး- ၄၀၀၀ က်ပ္
ေဒါက္တာ ခင္စန္းေမာ္