အႏူပညာ      
         
 
   
SKCC Maynmar Books ဗုဒၶဘာသာ အႏုပညာ
တန္ဖိုး- ၂၂၀၀ က်ပ္
ေအာင္ဇံ