ပန္းခ်ီ      
         
 
   
Sketch from Nature 2
တန္ဖိုး- ၂၅၀၀ က်ပ္
ခင္ေမာင္စန္း


   
 
   
ဆီေဆးပန္းခ်ီသင္႐ိုး
တန္ဖိုး- ၂၀၀၀ က်ပ္
ခ်ကၠ၀ါ


   
 
 
 
 
 
   
ပန္းအလွ ေရေဆးပန္းခ်ီ
တန္ဖိုး- ၂၂၀၀ က်ပ္
ခ်ကၠ၀ါ


   
 
   
Perspective ပန္းခ်ီေရးဆဲြနည္း
တန္ဖိုး- ၂၂၀၀ က်ပ္
ေခးလု