စီးပြား / ေအာင္ျမင္      
         
 
   
SKCC Maynmar Books အရည္အသြင္ေျပာင္း ေငြေၾကးေစ်းကြက္
တန္ဖိုး- ၅၀၀၀ က်ပ္
ယူရီပိုင္ (ျမန္မာျပန္)
   
 
   
SKCC Maynmar Books ဦးလွျမင့္ (ဂႏၶမာ) ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး ေပးစာမ်ားအလြယ္ေရးနည္း
တန္ဖိုး- ၂၃၀၀ က်ပ္ ၊
ပထမအႀကိမ္ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၉၄ မ်က္ႏွာ
၂၀၁၆ ခု၊ ေအာက္တိုဘာလ

   
 
 
 
 
   
SKCC Maynmar Books လက္လီေရာင္းခ်ျခင္းဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား
တန္ဖိုး- ၁၇၀၀ က်ပ္
ဂ်ာႀကီး (ျမန္မာျပန္)
   
 
   
SKCC Maynmar Books ဇဋိလ(ဂ်ာနယ္ေက်ာ္) ျမန္မာ့အစဥ္အလာ ကုန္ေရာင္းကုန္၀ယ္ နည္းနာမ်ား
တန္ဖိုး- ၉၀၀ က်ပ္
ပထမအႀကိမ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၄ မ်က္ႏွာ
၂၀၁၇ ခု၊ ဧၿပီလ

   
 
 
 
 
   
SKCC Maynmar Books  ျမင္းမိုရ္မျမင့္ပါ
တန္ဖိုး- ၂၇၀၀ က်ပ္
ျမတ္ၿငိမ္း

   
 
   
SKCC Maynmar Books  Apple ကုမၸဏီရဲ႕ ေငြရွာနည္းဗ်ဴဟာ ၀န္ေဆာင္ပါ
တန္ဖိုး- ၁၅၀၀ က်ပ္
ေအာင္ေအး (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)

   
 
 
 
 
 
   
SKCC Maynmar Books ျမန္မာ့ေႏြဦး စီးပြားေရး
တန္ဖိုး- ၂၂၀၀ က်ပ္
ခင္ေမာင္ညဳိ (ေဘာဂေဗဒ)

   
 
   
SKCC Maynmar Books ၀ါရင္ဘတ္ဖက္တ္ရဲ႕ စေတာ့ခ္ရွယ္ယာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ နည္းနာမ်ား
တန္ဖိုး- ၃၀၀၀ က်ပ္
ေအာင္ေအး (ျမန္မာျပန္)

   
 
 
 
 
 
   
SKCC Maynmar Books ျပံဳးေပ်ာ္ပ်ဴငွာ ၀န္ေဆာင္ပါ
တန္ဖိုး- ၂၂၀၀ က်ပ္
ဦးေက်ာ္သူ

   
 
   
SKCC Maynmar Books ဘာေတြေျပာင္းေနၿပီလဲ
တန္ဖိုး- ၂၃၀၀ က်ပ္
ခင္ေမာင္ညဳိ (ေဘာဂေဗဒ)

   
 
 
 
 
 
   
SKCC Maynmar Books

လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ထူးခြ်န္ေအာင္ျမင္
စြာ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း

တန္ဖိုး- ၁၂၀၀ က်ပ္
ေအာင္လႈိင္ (ျမန္မာျပန္)

   
 
   
SKCC Maynmar Books

အလိုအပ္ဆံုး စီမံခန္႔ခြဲေရး နည္းလမ္း ၅၀
တန္ဖိုး- ၂၅၀၀ က်ပ္
ေဇရတု(ျမန္မာျပန္)

   
 
 
 
 
 
   
SKCC Maynmar Books

သင့္အထက္လူႀကီးကိုစီမံခန္႔ခြဲျခင္း
တန္ဖိုး- ၁၃၀၀ က်ပ္
ေဇရတု(ျမန္မာျပန္)

   
 
   
SKCC Maynmar Books

ဦးေႏွာက္စြမ္းအားေလ့က်င့္ျမႇင့္တင္ျခင္း (စိတ္အားျဖည့္ ရသစာစုမ်ား)
တန္ဖိုး- ၂၀၀၀ က်ပ္
ေဇရတု(ျမန္မာျပန္)

   
 
 
 
 
 
   
SKCC Maynmar Books

သင့္သေဘာဆႏၵအတုိင္း ၿပီးေျမာက္ေစရန္
တန္ဖိုး- ၈၀၀ က်ပ္
ေဇရတု(ျမန္မာျပန္)

   
 
   
SKCC Maynmar Books

တစ္မူထူးျခားေအာင္ လုပ္ပါ
တန္ဖိုး- ၂၀၀၀ က်ပ္
ဒိုေဂ်ဆန္း(ျမန္မာျပန္)

   
 
 
 
 
 
   
SKCC Maynmar Books

မိမိကုိယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး လက္ေတြ႕နည္းလမ္း ၁၀၀
တန္ဖိုး- ၂၀၀၀ က်ပ္
ခ်စ္ဦးတင္ (ျမန္မာျပန္)

   
 
   
SKCC Maynmar Books

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ႏွင့္ ၎၏ အခင္းအက်င္းမ်ား
တန္ဖိုး- ၁၂၀၀ က်ပ္
ေအာင္လိႈင္
(ျမန္မာျပန္)

   
 
 
 
 
 
   
SKCC Maynmar Books

ျမန္မာျပန္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ေရး နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား
တန္ဖိုး- ၁၀၀၀ က်ပ္
ေအာင္ေအး (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)

   
 
   
SKCC Maynmar Books

စိတ္ပ်က္အားငယ္ရာမွ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းဆီသို႔
[ကိုရီးယား၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ (၁၉၄၅-၁၉၇၉)]

တန္ဖိုး- ၇၀၀၀ က်ပ္
ေနဇင္လတ္

   
 
         
 
   
SKCC Maynmar Books

အၾကံေကာင္းေတြရေစဖို႔ ဦးေႏွာက္မုန္တုိင္းထန္ၾကစို႔
တန္ဖိုး- ၈၀၀ က်ပ္
ဒိုေဂ်ဆန္း(ျမန္မာျပန္)

   
 
   
SKCC Maynmar Books

ဆန္ေသာေရ ျမတ္ေသာစိတ္
တန္ဖိုး- ၅၀၀၀ က်ပ္
ေနဇင္လတ္