အဂၤလိပ္စာ      
         
 
   
SKCC Maynmar Books သိထားသင့္ေသာ အဂၤလိပ္စကားလံုး ၅၀၀
တန္ဖိုး- ၂၀၀၀ က်ပ္
ေဇရတု

   
 
   
SKCC Maynmar Books ညြန္႔ေ၀မိုး စီစဥ္သည့္ Top Ten ဆုထူးရွင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာစံုဂုဏ္ထူးရွင္မ်ား၏ ေအာင္ပြဲ၀င္အက္ေဆးမ်ား
တန္ဖိုး- ၂၇၀၀ က်ပ္ ၊
ပထမအႀကိမ္ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၈၆ မ်က္ႏွာ၊ ၂၀၁၆ ခု၊ ႏို၀င္ဘာလ

   
 
 
 
 
 
   
SKCC Maynmar Books စတင္သင္ၾကားသူမ်ားအတြက္
 ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားပါ၀င္ေသာပံုျပအဘိဓာန

တန္ဖိုး- ၂၅၀၀ က်ပ္
မမၾကီး

   
 
   
SKCC Maynmar Books Speak English
တန္ဖိုး- ၁၅၀၀ က်ပ္
ဗမိုး

   
 
 
 
 
 
   
SKCC Maynmar Books

လြယ္လြယ္ရွင္းရွင္း အဂၤလိပ္စကား
တန္ဖိုး- ၂၀၀၀ က်ပ္
ဗမိုး

   
 
   
SKCC Maynmar Books

ရယ္ရင္းေလ့လာအဂၤလိပ္စာ(၂)  
တန္ဖိုး- ၂၇၀၀ က်ပ္
ခင္ေမာင္တိုး (မိုးမိတ္)

   
 
 
 
 
 
   
SKCC Maynmar Books

စာသင္သားမ်ားအတြက္ Essay ႏွင့္ Letter အလြယ္ေရးနည္း
တန္ဖိုး- ၁၃၀၀ က်ပ္
ဗမိုး

   
 
   
SKCC Maynmar Books

အဂၤလိပ္အေျချပဳဆရာ
တန္ဖိုး- ၁၀၀၀ က်ပ္
ပီ- မိုးနင္း

   
 
 
 
 
 
   
SKCC Maynmar Books

ဆန္႔က်င္ဘက္ စကားလံုးမ်ား
တန္ဖိုး- ၂၀၀၀ က်ပ္
ျမတ္မြန္မြန္

   
 
   
SKCC Maynmar Books

ပထမဆံုး သိထားသင့္တဲ့ အဂၤလိပ္ ္စကားလံုးမ်ား
တန္ဖိုး- ၂၅၀၀ က်ပ္
မမၾကီး

   
 
 
 
 
 
   
SKCC Maynmar Books

ဆန္႔က်င္ဘက္ စကားလံုးမ်ား
တန္ဖိုး- ၂၀၀၀ က်ပ္
ျမတ္မြန္မြန္

   
 
   

Top Ten စာရင္း၀င္ ဘာသာစံု ဂုဏ္ထူးရွင္မ်ား၏ အက္ေဆးမ်ား
တန္ဖိုး- ၂၅၀၀ က်ပ္
ညြန္႔ေ၀မိုး

   
 
 
 
 
 
   
SKCC Maynmar Books

သိမွတ္ဖြယ္ရာ အဂၤလိပ္စာ အသံုးအႏႈန္းမ်ား
တန္ဖိုး- ၁၂၀၀ က်ပ္
ေမာင္ေမာင္ျမင့္သိန္း (စက္မႈတကၠသိုလ္)

   
 
   
SKCC Maynmar Books

သိမွတ္ဖြယ္ရာ အဂၤလိပ္စာ အသံုးအႏႈန္းမ်ား
တန္ဖိုး- ၁၂၀၀ က်ပ္
ေမာင္ေမာင္ျမင့္သိန္း (စက္မႈတကၠသိုလ္)