အေထြေထြ

     
         
 
   
SKCC Maynmar Books ေမာင္သာခ်ဳိ ၏ စိတ္ကူး(အေထြေထြ)
တန္ဖိုး- ၂၂၀၀ က်ပ္
ပထမအႀကိမ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၆၃ မ်က္ႏွာ
၂၀၁၇ ခု၊ ေမလ

   
   
 
 
 
 
   
SKCC Maynmar Books ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ ၏ အေ၀းေရာက္ေပးစာမ်ား
တန္ဖိုး- ၁၅၀၀ က်ပ္
ပထမအႀကိမ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၅ မ်က္ႏွာ
၂၀၁၇ ခု၊ ဇြန္လ


   
 
   
SKCC Maynmar Books တရားမက်င့္ထံုးကိုဓဥပေဒ (လက္ေတြ႕အဖြင့္)
တန္ဖိုး- ၂၀၀၀ က်ပ္
ဦးခ်မ္းေအး (ဘီေအ-ဘီအယ္လ္)တရား႐ုံးခ်ဳပ္ေရွ႕ေန