မိုးခြင္းၾကယ္ စာအုပ္ အစီအစဥ္      
         
 
   
သာသနာ့ဟိတကာရီက်မ္း (ေခၚ) ဗုဒၶသာသနာအက်ဳိးျပဳက်မ္း
တန္ဖိုး- ၁၀၀၀ က်ပ္
မုိးခြင္းၾကယ္စာအုပ္အစီအစဥ္

   
 
   
မူေဟာင္း ဘုရားရွိခိုးအမ်ဳိးမ်ဳိး
တန္ဖိုး- ၇၀၀ က်ပ္
မုိးခြင္းၾကယ္စာအုပ္အစီအစဥ္

 
   
 
 
 
 
 
   

ရတနာသံုးပါး ဂုဏ္ေတာ္ဖြင့္ေပါင္းခ်ဳပ္
တန္ဖိုး- ၁၂၀၀ က်ပ္
မုိးခြင္းၾကယ္စာအုပ္အစီအစဥ္

   
 
   

အေက်ာ္ေဒးယ် ဆရာေတာ္ႀကီး (၉) ပါး၏ ဗုဒၶါႏုႆတိေပါင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ဘုရားရွိခိုးႀကီး (၉) မ်ဳိး  
တန္ဖိုး- ၁၅၀၀ က်ပ္
မုိးခြင္းၾကယ္စာအုပ္အစီအစဥ္

 

   
 
 
 
 
 
   

 နံက႐ိုင္းမယ္ေတာ္ သမုိင္းပံု၀တၳဳ
တန္ဖိုး- ၉၀၀ က်ပ္
မုိးခြင္းၾကယ္စာအုပ္အစီအစဥ္

 

   
 
   

ရာမ လကၡဏ သမုိင္းပံု၀တၱဳ
တန္ဖိုး- ၆၀၀ က်ပ္
မုိးခြင္းၾကယ္စာအုပ္အစီအစဥ္
 

   
 
 
 
 
 
   

သင့္ေအာင္ျမင္ေရး ေယာဂီက်င့္စဥ္
တန္ဖိုး- ၁၀၀၀ က်ပ္
မုိးခြင္းၾကယ္စာအုပ္အစီအစဥ္
 

   
 
   

ဗုဒၶ-ဓမၼႏွင့္ ေလာကီေရးရာ သုတဘဏ္
တန္ဖိုး- ၁၂၀၀ က်ပ္
မုိးခြင္းၾကယ္စာအုပ္အစီအစဥ္