ႏိုင္ငံေရး      
         
 
   
SKCC Maynmar Books ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရနည္း နိႆရည္း
တန္ဖိုး- ၁၂၀၀ က်ပ္
မ်ဳိးမင္းရန္ေအာင္


   
 
   
SKCC Maynmar Books သန္းေအာင္ႏုိင္ ျပဳစုသည့္ ဒင္ဒီရာဂႏၵီ (ႏုိင္ငံေရးအတၳဳပၸတ္ၱိ)
တန္ဖိုး- ၂၇၀၀ က်ပ္
ပဥၥမအႀကိမ္(၂၀၁၀ ယဥ္္မ်ဳိးစာေပ၏ စတုတၳအႀကိမ္မူ)၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၂၈ မ်က္ႏွာ
၂၀၁၇ ခု၊ ေမလ

   
 
 
 
 
   
SKCC Maynmar Books ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမုိင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္- ၁
တန္ဖိုး- ၄၅၀၀ က်ပ္
သခင္တင္ျမ


   
 
   
SKCC Maynmar Books ျမန္မာ-အေမရိကန္ဆက္ဆံမႈမွတ္တမ္း
(ျမန္မာ-ဆိုဗီယက္ (႐ုရွား) ဆက္ဆံမႈမွတ္တမ္း ေနာက္ဆ္တြဲပါ၀င္သည္။)

တန္ဖိုး- ၃၀၀၀ က်ပ္
ျမတ္သက္

   
 
 
 
 
 
   

အေျခခံ ဒီမိုကေရစီ
တန္ဖိုး- ၁၈၀၀ က်ပ္
ဦးရန္ေအာင္ (ဘီေအ- ဘီအယ္လ္)


   
 
   

လူငယ္ဖတ္ဖို႔စာ၊ ျပည္သူဖတ္ဖို႔စာ
တန္ဖိုး- ၃၅၀၀ က်ပ္
ေမာင္တင္ဦး (ေျမာင္းျမ)


   
 
 
 
 
 
   

 ျမန္မာ့ေႏြဦး စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ဒုတိယလႈိင္း
တန္ဖိုး- ၃၅၀၀ က်ပ္
မွဴးေဇာ္


   
 
   

 ဗမာ့ အတြင္းသေဘာ
တန္ဖိုး- ၄၀၀၀ က်ပ္
ေတာင္တြင္းကိုကိုႀကီး (ျမန္မာျပန္)