စိုက္ပ်ိဳး / ေမြးၿမဴ ေရး      
         
 
   
စာေပခရီးသည္
တန္ဖိုး- ၁၈၀၀ က်ပ္
ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး


   
 
   
အိမ္ေမြးတိရစၦာန္မ်ားကို
 ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

တန္ဖိုး- ၄၀၀၀ က်ပ္
ေဒါက္တာ ခင္စန္းေမာ္