စဉ်းစားနည်း ၅ ရက် သင်ခန်းစာ

1,500 Ks

မူရင်းအမည် – Five Day Course in Thinking by Edward De Bono

စာမျက်နှာ

126

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၇