ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နှင့် ၎င်း၏ အခင်းအကျင်းများ

လူတစ်ယောက်၏ ဘဝအတွေ့အကြုံများစွာအနက် အလွန်တန်ဖိုးရှိသလို ဘဝအောင်မြင်မှုကို ကြီးမား သော အထောက်အပံ့ပေးသည်မှာ ကျွမ်းကျင်သော ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ဉာဏ်ဖြစ်ပါသည်။ဤစာအုပ်၌ ကံတရားသက်သက်မဟုတ်သော၊ မတော်တဆတိုးတက်နိုင်သည်မဟုတ်သော ဘဝ၏ အောင်မြင်မှုများအတွက် စစ်မှန်သော ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ဉာဏ်ကို အထောက်အကူပြုမည့် စီမံကိန်းရေး ဆွဲခြင်း၊ မဟာဗျူဟာချမှတ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းအပေါ် သစ္စာရှိရှိဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ပြတ်သားခြင်း စသည့် အရည်အချင်းများကို တိုးတက်အောင် လမ်းညွှန်ထားပါသည်။

1,200 Ks

လူတစ်ယောက်၏ ဘဝအတွေ့အကြုံများစွာအနက် အလွန်တန်ဖိုးရှိသလို ဘဝအောင်မြင်မှုကို ကြီးမား သော အထောက်အပံ့ပေးသည်မှာ ကျွမ်းကျင်သော ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ဉာဏ်ဖြစ်ပါသည်။ဤစာအုပ်၌ ကံတရားသက်သက်မဟုတ်သော၊ မတော်တဆတိုးတက်နိုင်သည်မဟုတ်သော ဘဝ၏ အောင်မြင်မှုများအတွက် စစ်မှန်သော ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ဉာဏ်ကို အထောက်အကူပြုမည့် စီမံကိန်းရေး ဆွဲခြင်း၊ မဟာဗျူဟာချမှတ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းအပေါ် သစ္စာရှိရှိဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ပြတ်သားခြင်း စသည့် အရည်အချင်းများကို တိုးတက်အောင် လမ်းညွှန်ထားပါသည်။