SKCC Maynmar Books

 

မင္းၿငိမ္းေဇာ္ ၏ ပါဠိဖတ္နည္းသ႐ုပ္ျပလမ္းညႊန္
တန္ဖိုး- ၁၀၀၀ က်ပ္၊
ဒုတိယအႀကိမ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၉၆ မ်က္ႏွာ
၂၀၁၄ ခု၊ ဇန္န၀ါရီလ။


စာျမည္း။ ။

 
 
         
 

SKCC Maynmar Books

 

အရွင္ေကလာသ ၏ ဆရာ့ျမတ္ေက်းဇူး
တန္ဖိုး- ၁၅၀၀ က်ပ္၊
ဒုတိယအႀကိမ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၁ မ်က္ႏွာ
၂၀၁၄ ခု၊ ဇန္န၀ါရီလ။

စာျမည္း။ ။
ဆရာစားမခ်န္အတတ္ပညာကုန္စင္ေအာင္သင္ေပး
ဆရာဟူသည္တပည့္အေပၚဣႆာမစၦရိယမျဖစ္ရန္အလြန္လိုအပ္ပါသည္။ တပည့္အေပၚ ဣႆာမစၦရိယ ရိွေသာဆရာတခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ဖူးပါသည္။ တပည့္က ဆရာထက္ပညာသာရိပ္ ျမင္လာလွ်င္တခ်ိဳ႕ဆရာသမားအခ်ိဳ႕ႏွိမ္တတ္သည္။ ဤကဲ့သို႔မျဖစ္ေအာင္ၾကပ္ၾကပ္သတိျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။
တကယ္ေတာ့တပည့္ပညာတတ္ေလေလဆရာဂုဏ္ႀကီးေလေလ ဂုဏ္တက္ေလေလျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဆရာအရာေရာက္ရွိေနသူသည္တပည့္အားအတတ္ပညာထိန္ခ်န္မႈလံုး၀မျပဳဘဲ တပည့္အား ပါရဂူေျမာက္တစ္ေခၚေလာက္ေအာင္ အတတ္ပညာအရပ္ရပ္ကိုသင္ေပးပါေလ။

 
 
 

SKCC Maynmar Books

 

ဦးႀကဳိင္ျမင့္ (ဆူးေလ) ျမတ္ဘုရားသာသနာ
တန္ဖိုး- ၂၃၀၀ က်ပ္ ၊
ပထမအႀကိမ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၉၁ မ်က္ႏွာ
၂၀၁၃ ခု၊ ႏို၀င္ဘာလ။

 
စာျမည္း ။ ။
        ပြင့္ေတာ္မူၿပီးကုန္ေသာ ဘုရားသခင္တို႔၏ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္အေၾကာင္း အ႒ဳပၸတ္ကို ျပဆိုေသာ ၀င္ ၉ ၀င္က်မ္း မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ၾကားခံဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဘႏၵႏၲေကလာသ၏ “ဆေကသ ဓာတု၀င္ ၀တၳဳ”မွ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ဆံေတာ္တစ္ဆူေစတီတည္ထားကိုးကြယ္မႈျဖစ္သည့္ “သကၠထူပ၀င္” အေၾကာင္း တို႔ကိုလည္းေကာင္း ေရးသားတင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္၏။
       ယခုမူ “ပဇၨဳႏၷထူပ၀င္” အေၾကာင္းကို ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏၀တၳဳထဲမွ ထုတ္ႏုတ္၍ တင္ျပပါ၏။
သကၠဴပ၀င္တြင္ ျပဆိုသည့္ ေစတီေတာ္၏အနီး ေတာင္မ်က္ႏွာအရပ္၌ သံုးဂါ၀ုတ္ရွိေသာ လမ္းသို႔ ႂကြေတာ္မူၿပီးလွ်င္ အလံုးစံုေသာရဟႏၲာျမတ္တို႔သည္ အထူးထူးေသာသဲတို႔ျဖင့္ ႁပြမ္းေသာ ျမတ္ေသာအေရာင္ရွိ ေသာ ေကလာသေတာင္ႏွင့္တူေသာ သစ္ပင္၊ ျမက္၊ ေက်ာက္, ေက်ာက္ခဲ, အိုးျခမ္းကြဲတို႔မွ ကင္းေသာ၊ ျပဳအပ္ေသာ အဂၤေတေျမအျပင္ႏွင့္တူေသာ အလံုးစံုေသာ လူတို႔၏ ေမြ႔ေလ်ာ္ေပ်ာ္ဖြယ္ရာျဖစ္ေသာ ေနရာ တစ္ခုကို ျမင္ေတာ္မူၾကေသာခါ “ငါ့ရွင္တို႔ ဤေနရာ၌ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဆံေတာ္ဓာတ္တစ္ဆူကို တည္ထား ျခင္းငွာ ေလွ်ာက္ပတ္၏” ဟု ၾကံစည္စဥ္းစားၾက၏။
      ထိုအခါ အရွင္ေသာဘိက ေထရ္သည္ “ဤဆံေတာ္ဓာတ္၏ ဒါယကာကို ရွာမွီးျခင္း၌ ငါ၏ တာ၀န္ျဖစ္၏။”ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ လက္၀ဲတစ္ဖက္ ပခံုးထက္၌ ကိုယ္၀တ္သကၤန္းကို တင္ေတာ္မူ၍ ပုဆစ္ဒူး၀န္းကို ေျမ၌ေထာက္၍ လက္အုပ္ခ်ီေတာ္မူလ်က္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဆံေတာ္ဓာတ္ကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ “ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလံုးစံုေသာသတၱ၀ါတို႔၏ အစီးအပြားအက်ဳိးငွာ ဤေနရာ၌ ၾကာျမင့္စြာ တည္ေတာ္မူ သည္ ျဖစ္အံ့။ ဤသို႔ တည္ေတာ္မူမည္ရွိေသာ္ ယခု ဒါယကာ သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚလာပါေစသတည္း” ဟု ႐ိုေသေလးျမတ္စြာ ဆုေတာင္းျခင္းကို ျပဳေတာ္မူေသာ အခါ တိမ္တိုက္တို႔၏ အၾကားမွ ပဇၨဳႏၷနတ္သားသည္ မ်ားစြာေသာ အျခံအရံတို႔ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ႐ႈခ်င္ဖြယ္ရွိေသာ တန္ဆာတို႔ကို၀တ္ဆင္ၿပီးလွ်င္ မိမိ၏ဗိမာန္မွ ဆင္းသက္၍ အရွင္ေသာဘိတေထရ္ ၏ ေရွ႕ေတာ္၌ ထင္ရွားျပေတာ္မူ၏။
ထိုအခါ အရွင္ေသာဘိတေထရ္သည္ ပဇၨဳႏၷနတ္သားကိ ျမင္ေတာ္မူသည္ရွိေသာ္အနီးသို႔ ႂကြေရာက္ေတာ္မူလ်က္ “ပဇၨဳႏၷနတ္သားသည္ ႀကီးေသာ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ရွိ၏။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ဆံေတာ္ဒါယကာ ျဖစ္ေတာ္မူပါ” ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ပဇၨဳႏၷနတ္မင္းသည္ “ေကာင္းပါၿပီ ကၽြနု္ပ္သည္လွ်င္ ဆံေတာ္ဓာတ္၏ ဒါယကာျဖစ္ပါအံ့” ဟု ေလွ်ာက္ၾကားေလလွ်င္ “ပဇၨဳႏၷနတ္မင္းသည္ ေစတီေတာ္၏ တည္ထားရာအရပ္ကို စီရင္ေလေလာ့” ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။
         ပဇၨဳႏၷနတ္မင္းသည္ တန္ခိုးျဖင့္ တြင္းကိုျပဳလုပ္ၿပီးလွ်င္ ထိုတြင္း၌ ဓာတ္ေတာ္တိုက္ကိုထား၍ ထိုဓာတ္ေတာ္တိုက္၌ ရတနာ ၇ ပါးျဖင့္ ၿပီးေသာ ေနရာကိုခင္း၍ ဆိုအပ္ၿပီးေသာ အသီတိ မဟာ သာ၀ကတို႔၏ ဆင္းတုေတာ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဆင္းတုေတာ္, ျမတ္စြာဘုရား ခမည္းေတာ္ေတာ္၏ ဆင္းတုေတာ္, မယ္ေတာ္၏ ဆင္းတုေတာ္တို႔ကို ေရႊျဖင့္ ျပဳလုပ္၍ ေနရာ၏အလယ္၌ ရတနာ ၇ ပါးျဖင့္ ၿပီးေသာ ဓာတ္ေတာ္ ပန္းေတာင္းကိုထား၍ ေရာင္ျခည္ေတာ္ ၆ သြယ္တို႔ျဖင့္ ထြန္းပေတာ္မူေသာ ဆံေတာ္ဓာတ္ကို နတ္တို႔၏ နံ႔သာေရျဖင့္ ခ်ဳိးေတာ္မူ၍ “ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ဤေနရာ၌ သာလွ်င္ အလံုးစံုေသာ သတၱ၀ါတို႔၏ အစီးအပြားအက်ဳိးငွာ တည္ေနေတာ္မူပါ” ဟု ေလွ်ာက္၍ ၆ ပါးေသာ ရဟႏၲာအရွင္ တို႔၏ အလိုေတာ္အတိုင္း ပန္းေတာင္း၌ ထားေတာ္မူ၏။
ထိုသို႔ ထားေတာ္မူေသာ ခဏ၌ ယခုကဲ့သို႔ ေျမတုန္လႈပ္ျခင္း စသည့္အံ့ဖြယ္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ ေပၚလာကုန္။ ပဇၨဳႏၷနတ္မင္းသည္လည္း ဆံေတာ္ဓာတ္၌ ႏွစ္သက္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ တည္ျခင္းငါးပါး ျဖင့္ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ မိမိကိုယ္၌ ၀တ္ဆင္အပ္ေသာ အေပၚ႐ံုအ၀တ္ကို ခၽြတ္၍ “ရခဲစြာေသာ ဖူးျမင္ျခင္းကို ရေလစြဟု” ဆိုလ်က္ ဆံေတာ္ဓာတ္အား ပူေဇာ္ေတာ္မူ၏။ အလံုးစံုေသာ နတ္သားတို႔သည္လည္း ေလ်ာ္ေသာ ပူေဇာ္ျခင္းကို ျပဳၾကကုန္၏။
            ထို႔ေနာက္ ပဇၨဳႏၷနတ္မင္းသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ရတာတို႔ႏွင့္ ေရာကုန္ေသာ အုတ္တို႔ျဖင့္ ေစတီ ေတာ္တည္ေတာ္မူ၏။
           ေစတီရင္ျပင္ကို သုတ္သင္ၿပီး ထိုေစတီ၏ ထက္၀န္းက်င္၌ တံတိုင္းကာၿပီးလွ်င္ မီးမေ၀းေသာအရပ္၌ ေရကန္ကို ဖန္ဆင္း၍ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတို႔၌ ေရႊအိုးတို႔ကို ေဆာင္ယူေတာ္မူ၍ ဓာတ္ေတာ္အား ပူေဇာ္၏။ အလံုးစံုကနု္ေသာ ရဟႏၲာအရွင္တို႔သည္ လည္း “ဤေစတီသည္ အနာဂတ္ကာလ၌ အလံ ၁၀၀ ျဖစ္လတၱံ႕ တရားမင္းျမတ္သည္လည္း ဤေနရာ၌သာလွ်င္ ျဖစ္ေပၚလတံ႔ၱ။ တရားမင္းျမတ္သည္ လည္း ဤေနရာ၌သာလွ်င္ ျဖစ္ေပၚလတ႔ၱံ” ဟု ဗ်ာဒိတ္ၾကာေတာ္မူ၏။ ထိုေစတီသည္ ေသာ႑ာမ (ေသာ႑ာရ) ေစတီဟု ထင္ရွားေတာ္မူ၏။
 က်မ္းကိုး - ၀င္ (၉) ၀င္၀တၳဳ၊ တတိယတြဲ

 
 
 

SKCC Maynmar Books

 

မဟာပညာဗလ ပဌမေက်ာ္ဦးႀကီးေဖ ၏ ငါးရာ့ငါးဆယ္ နိပါတ္ေတာ္စကားေျပ
(၉ တြဲေပါင္းခ်ဳပ္) ဒုတိယအုပ္

တန္ဖိုး- ၇၀၀၀ က်ပ္ ၊
၉ တြဲေပါင္း ျပန္လည္႐ိုက္ႏွိပ္ျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာ - မ်က္ႏွာ
၂၀၁၄ ခု၊ ဇူလိုင္လ။

 
စာျမည္း ။ ။

 
 
  

ေမာင္းေထာင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ၏ ေဒါသကထာ
တန္ဖိုး- ၂၃၀၀ က်ပ္ ၊
ျပန္လည္႐ိုက္ႏွိပ္ျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈၂ မ်က္ႏွာ
၂၀၁၄ ခု၊ ဇူလိုင္လ။

 စာျမည္း ။ ။

 
 
  

သုသုက ၏ ဂုဏ္ေတာ္န၀ရတ္ႏွင့္ သူျမတ္က်င့္စဥ္
တန္ဖိုး- ၃၀၀၀ က်ပ္ ၊
ဆ႒မအႀကိမ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၉၉ မ်က္ႏွာ
၂၀၁၄ ခု၊ ဇူလိုင္လ။

 စာျမည္း ။ ။

 
 
  

ေစတနာလႈိင္ (ေရစႀကဳိ) ၏ ဥပုသ္သည္ႏွင့္ သိမွတ္ဖြယ္ (ဘာသာေရး)
တန္ဖိုး- ၅၀၀၀ က်ပ္ ၊
စတုတၳအႀကိမ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၆၀ မ်က္ႏွာ
၂၀၁၄ ခု၊ ၾသဂုတ္လ။

 စာျမည္း ။ ။ ၀ါဒိတ- တီးမႈျခင္းဟူရာ၌ ေၾကးလုပ္ တူရိယာ၊ ႀကဳိးတပ္ တူရိယာ၊ သားေရ တူရိယာ၊ ေလမႈတ္တူရိယာ၊ လက္ခုပ္တူရိယာ ဟူေသာ တူရိယာ ငါးပါး၊ တစ္နည္း အာတက- တစ္ဖက္ပိတ္စည္။ ၀ိတတ- ႏွစ္ဖက္ပိတ္စည္။ သုသိရ- အေခါင္းရွိေသာ စည္ ဟူေသာ တူရိယာငါးပါးတို႔ကို ကိုယ္တုိင္လည္း မတီးခတ္ရ။ သူတစ္ပါးတို႔အားလည္း မတီးခုိင္းရ။ နားေထာင္ျခင္းလည္း မျပဳရ။ ခရီးၾကံဳ လမ္းၾကံဳ၍ ၾကားေနရျခင္း၊ မိမိေနရာ၌ ေနလ်က္ပင္ သီဆိုသံၾကားရျခင္းမ်ဳိးကား သီလမပ်က္။ တမင္ လြန္က်ဴးမွသာ သီလပ်က္သည္။
၀ိသူက ဒႆန- ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ၾကည့္႐ႈျခင္းဟူရာ၌ ကျခင္း၊ သီဆိုတီးမႈတ္ျခင္းမ်ားကို ေလာကုတ္ၱရာအျမင္ျဖင့္ ၾကည့္လွ်င္ ကာမဂုဏ္ ခံစားမႈ အားေပးရာေရာက္ေသာေၾကာင့္ မၾကည့္႐ႈရန္ တားျမစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ (၀ိသူက - ဆန္႔က်င္ဘက္+ ဒႆန- ၾကည့္႐ႈနားေထာင္ျခင္း)။ ထို႔ေၾကာင့္ နစ္ၥ ဂီတ ၀ါဒိတ အရ- ကျပ သီဆို တီးမႈတ္ျခင္းမ်ားကို ၾကည့္႐ႈနားေထာင္ျခင္းသည္ ၀ိသူက ဒႆန- သာသနာေတာ္၏ ေျငာင့္တံက်င္သဖြယ္ ျဖစ္ေသာ ၾကည့္႐ႈ နားေထာင္မႈဟု ေခၚ၏။
မာလာဓာရဏ- ပန္းပန္ျခင္းဟူရာ၌ ဥပုသ္ေစာင့္စဥ္ ပန္းပြင့္၊ ပန္းခိုင္၊ ပန္းကံုးမ်ား ပန္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးတို႔အား အပန္ခုိင္းျခင္း မျပဳရ။ ျပဳလုပ္လွ်င္ သီလပ်က္သည္။
ဂႏၶဓာရဏ- အေမႊးရနံ႔ ေဆာင္ျခင္းဟူရာ၌ ဥပုသ္ေစာင့္စဥ္ ခႏၶာကိုယ္အား ေရေမႊး၊ နံ႔သာဆီ၊ နံ႔သာမႈန္႔ (ေပါင္ဒါမႈန္႔) လိမ္းက်ံျခင္း၊ ျဖဴးျခင္း၊ ထံုမႊမ္းျခင္းတို႔ မျပဳရ။ သူတစ္ပါးတို႔အားလည္း မခုိင္းရ။ ျပဳလုပ္လွ်င္ သီလပ်က္သည္။ ဆပ္ျပာေမႊးကိုပင္ အေၾကာင္းထူးမရွိဘဲ မသံုးရ။ သို႔ေသာ္ ေခၽြးနံ႔ ကိုယ္န႔ံ ေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ ဆပ္ျပာေမႊး၊ ေပါင္ဒါ စသည္တို႔ကို သံုးလွ်င္ကား သံုးႏုိင္သည္။
ဂႏၶ၀ိေလပန မ႑န- နံ႔သာ၊ နံ႔သာေပ်ာင္း သံုးစြဲျခင္းဟူရာ၌ ခႏၶာကိုယ္အား အေမႊးရနံ႔၊ သနပ္ခါးရည္၊ အလွဆီ၊ မိတ္ကပ္ စသည္တို႔ျဖင့္ လိမ္းက်ံျခယ္သျခင္း၊ မ်က္ႏွာရွိ ေက်ာက္ေပါက္မာကဲ့သို႔ အရာမ်ားကို ဖို႔ျခင္း၊ မ်က္ႏွာေပါင္းတင္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးအား လိမ္းက်ံခုိင္းျခင္းတို႔ မျပဳရ။
မ႑န- အလွျပင္ျခင္းဟူရာ၌ မ်က္ႏွာရွိ ၀က္ျခံ၊ တင္းတိပ္၊ ညႇင္း စသည္တို႔ ေပ်ာက္ကင္းရန္ ေဆးလိမ္းျခယ္ျခင္း၊ ဆံပင္အလွျပင္ျခင္း၊ ေဆးဆိုးျခင္း၊ ေျခသည္း၊ လက္သည္း၊ ႏႈတ္ခမ္းတို႔ကို ေဆးဆိုးျခင္း၊ မ်က္ေတာင္အတု တပ္ျခင္း၊ မ်က္ခံုးေမြး ႏုတ္ျခင္း၊ မ်က္စိ အေရာင္ျခယ္ (ကာျခယ္) ျခင္း စသည့္ အလွျပင္ျခင္း (မ႑န) တို႔ကို မျပဳရ။ ျပဳလုပ္လွ်င္ သီလပ်က္သည္။ ဆံပင္ကို လွေစလို၍ မဟုတ္ဘဲ သာမန္ ေခါင္းၿဖီးျခင္းမ်ဳိးႏွင့္ လက္သည္း ေျခသည္း ရွည္သျဖင့္ လွီးျဖတ္ျခင္းမ်ဳိးတို႔မွာ သီလ မပ်က္ေပ။
ဂႏၶ ၀ိေလပန ၀ီဘူသန အပိုဒ္အရ- မိမိ ခႏၶာကိုယ္ကို နံ႔သာ၊ နံ႔သာေပ်ာင္း၊ မိတ္ကပ္ စသည္တို႔ျဖင့္ အနံ႔ေမႊးေအာင္ ၀ိေလပန (နံ႔သာေပ်ာင္း) ျဖင့္ အသားအေရလွေအာင္ လိမ္းက်ံျခင္းတို႔ မျပဳရ။ ျပဳလုပ္လွ်င္ သီလပ်က္သည္။
၀ိဘူသန - တန္ဆာျခင္းျခင္းဟူရာ၌ စိန္၊ ေရႊ၊ ေငြ စေသာ လက္၀တ္ရတနာမ်ား ပန္ဆင္၊ ၀တ္ဆင္ျခင္း၊ အ၀တ္အထည္ကို သာမန္၀တ္စား ဆင္ယင္မႈထက္ ပို၍ အဆင္ဆန္း ပံုဆန္းမ်ား ခ်ဳပ္ၿပီး ၀တ္ဆင္ျခင္း၊ ဖိနပ္ အလွစီးျခင္း၊ ထီး အလွေဆာင္းျခင္း စသည့္ အပိုတန္ဆာဆင္ျခင္းမ်ဳိး မျပဳ ရ။ ျပဳလုပ္လွ်င္ သီလပ်က္မည္။
ဌာန- အေၾကာင္းတရားဟူရာ၌ ဤပန္းပန္မႈ စေသာ အလွျပင္တန္ဆာမ်ားသည္ ကိေလသာ တဏွာ တိုးပြားျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္၍ ေရွာင္ရမည္။