လူကြီးမင်း၏ အချက်အလက်များ

ပို့ဆောင်မည့်ပြည်နယ် / တိုင်း

လူကြီးမင်း၏အမှာစာ

Product စုစုပေါင်း
သိမှတ်ဖွယ်ရာ အင်္ဂလိပ်စာ အသုံးအနှုန်းများ  × 1 1,200 Ks
အထွေထွေ 1,200 Ks
စုစုပေါင်း 1,200 Ks
  • Cash On Deli (ပစ္စည်းရောက်ငွေရှင်းစနစ်) သီးသန့်သာမှာယူရရှိနိုင်ပါသေးသည်။
    ငွေကြိုလွှဲစနစ်ဖြင့်မှာယူလိုပါက အမှာတင်ပြီး အမှာ နံပါတ်ဖြင့် 09268690001 သို့ဆက်သွယ်မှာယူပါရန်။