မှတ်ဉာဏ်ကောင်းနည်း

1,800 Ks

စာမျက်နှာ

218

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၃