ဘာသာပြန်ရည်ညွှန်း 

7,000 Ks

စာမျက်နှာ

၇၁၀ စာမျက်နှာ

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၈

စာရေးဆရာ

ဦးဝင်းဖေ