ကလေးများအတွက်လှုပ်ရှားသွားလာပုံပြ အင်္ဂလိပ်စာ 

1,500 Ks