ပျို့အညွှန်း 

4,500 Ks

စာမျက်နှာ

၃၂၅ စာမျက်နှာ

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၅

စာရေးဆရာ

မလိခ