ကြွယ်ဝခမ်းနား မြန်မာစကား

4,000 Ks

စာမျက်နှာ

၃၇၄ စာမျက်နှာ

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၂၀

စာရေးဆရာ

လှသမိန်