သင့်အထက်လူကြီးကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း

လုပ်ငန်းခွင်နယ်ပယ်မှ လူများအတွက် အမြဲတမ်းထိစပ်ပတ်သက်နေရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မှာ အထက် လူကြီးများ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအထက်လူကြီးများသည် သင်မျှော်လင့်သည့် အရည်အချင်းထက် နိမ့်ကျသော၊ သာလွန်သော၊ ပြည့်ဝသော စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်၏ အထက်လူကြီးကို သင်ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ခွင့်မရှိသော်လည်း ၎င်းနှင့်အလုပ်လုပ်သည့်ပုံစံပေါ်၌မူ လွှမ်းမိုးနိုင်ခွင့်တော့ ရှိပါသည်။

1,300 Ks

လုပ်ငန်းခွင်နယ်ပယ်မှ လူများအတွက် အမြဲတမ်းထိစပ်ပတ်သက်နေရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မှာ အထက် လူကြီးများ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအထက်လူကြီးများသည် သင်မျှော်လင့်သည့် အရည်အချင်းထက် နိမ့်ကျသော၊ သာလွန်သော၊ ပြည့်ဝသော စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်၏ အထက်လူကြီးကို သင်ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ခွင့်မရှိသော်လည်း ၎င်းနှင့်အလုပ်လုပ်သည့်ပုံစံပေါ်၌မူ လွှမ်းမိုးနိုင်ခွင့်တော့ ရှိပါသည်။