လွယ်ကူရိုးရှင်းသော လက်တွေ့အသုံးချသရုပ်ဆောင် နည်းပညာ

ဤစာအုပ်တွင် သရုပ်ဆောင် ပညာရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပညာရှင်များ၏ အဓိပ်္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ဇာတ်ကောင်စရိုက်၊ ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများနှင့် သရုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ ပညာရပ်နှင့် ပတ်သက်သော လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ မျက်ရည်ကျနည်းအမျိုးမျိုး၊ အဝတ်အစား အသုံးအဆောင်နှင့် တကွ ရုပ်ရှင်ဝေါဟာရ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များကို စနစ်တကျ လွယ်ကူရှင်းလင်းစွာ ရေးသားပြုစုထားပါသည်။

1,300 Ks

SKU: woo-b150 Category:

ဤစာအုပ်တွင် သရုပ်ဆောင် ပညာရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပညာရှင်များ၏ အဓိပ်္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ဇာတ်ကောင်စရိုက်၊ ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများနှင့် သရုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ ပညာရပ်နှင့် ပတ်သက်သော လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ မျက်ရည်ကျနည်းအမျိုးမျိုး၊ အဝတ်အစား အသုံးအဆောင်နှင့် တကွ ရုပ်ရှင်ဝေါဟာရ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များကို စနစ်တကျ လွယ်ကူရှင်းလင်းစွာ ရေးသားပြုစုထားပါသည်။