စိတ်ပျက်အားငယ်ရာမှ မျှော်လင့်ခြင်းဆီသို့

ကိုရီးယားနိုင်ငံသည် အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းများအတွက် ရေရှည်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ပြင်းထန်သော ဝေဖန်စိစစ်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ၎င်းအတွေ့အကြုံများကို သုတေသနပြုခဲ့ပါသည်။ ထိုသုတေသနများကို အခြေခံ၍ ဟားဗတ် တက္ကသိုလ်ရှိ နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းပြီး စာတမ်း တစ်စောင်ပြုစုခဲ့ပါသည်။ ထိုစာတမ်းသည် ကိုရီးယားနိုင်ငံကို ချုံကြားမှ ဘုံဖျားသို့ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့သော ၁၉၄၅ မှ ၁၉၇၅ ခုနှစ်အထိကို လေ့လာသုံးသပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး (၁၀) စောင်တွဲအဖြစ် ထုတ်ေ၀ ဖြန့်ချိခဲ့သည်။

7,000 Ks

ကိုရီးယားနိုင်ငံသည် အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းများအတွက် ရေရှည်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ပြင်းထန်သော ဝေဖန်စိစစ်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ၎င်းအတွေ့အကြုံများကို သုတေသနပြုခဲ့ပါသည်။ ထိုသုတေသနများကို အခြေခံ၍ ဟားဗတ် တက္ကသိုလ်ရှိ နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းပြီး စာတမ်း တစ်စောင်ပြုစုခဲ့ပါသည်။ ထိုစာတမ်းသည် ကိုရီးယားနိုင်ငံကို ချုံကြားမှ ဘုံဖျားသို့ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့သော ၁၉၄၅ မှ ၁၉၇၅ ခုနှစ်အထိကို လေ့လာသုံးသပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး (၁၀) စောင်တွဲအဖြစ် ထုတ်ေ၀ ဖြန့်ချိခဲ့သည်။
ဤစာအုပ်ကို ရေးသားသူ Kim Chun Yun သည် ထိုကာလများ၌ ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း ရာထူးအမျိုးမျိုး၌ လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေးမူဝါဒ ရေးဆွဲရာတွင်လည်းကောင်း၊ အထူးအရေးပါ တာဝန်ယူ ခဲ့သူဖြစ်ရာ သူ၏အတွေ့အကြုံများသည်လည်း ထိုခေတ်ထိုကာလ ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ အတွေ့အကြုံများပင် ဖြစ်ပါသည်။