လက်လီရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ

တစ်ပိုင်တစ်နိုင်ရောင်ချသူဖြစ်စေ ကုမ္ပဏီ တည်ထောင်သူဖြစ်စေ လက်လီရောင်းချမှုနှင့် မကင်းနိုင်သူများအားလုံး မိမိတို့ကုန်ပစ္စည်းကို အရောင်းမြှင့်တင်နိုင်ရန် တင်ပြထားသည်။

1,700 Ks

တစ်ပိုင်တစ်နိုင်ရောင်ချသူဖြစ်စေ ကုမ္ပဏီ တည်ထောင်သူဖြစ်စေ လက်လီရောင်းချမှုနှင့် မကင်းနိုင်သူများအားလုံး မိမိတို့ကုန်ပစ္စည်းကို အရောင်းမြှင့်တင်နိုင်ရန် တင်ပြထားသည်။