အပူပိုင်းဒေသမှ အစိမ်းရောင်ရှင်သန်မှုများ

သဘာဝပေါက်ပင်များသည်၎င်းတို့နှင့် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သည့် ရေခံမြေခံတွင်ဖြစ်ပေါ်ရသဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှင်သန်နိုင်သော်လည်း အလှစိုက်အပင်အများစုသည် ပြုပြင်ထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတမဖြစ်တတ်ပေ။ အကယ်၍ မိမိစိုက်ပျိုးထားသည့် သစ်ပင်ပန်းမာန်များ အနာတရ ဖြစ်လာသည့်အခါပြုစုစောင့်ရှောက်ရမည့် နည်းလမ်းကောင်းများကိုလည်း ဖော်ပြပေးထားသည်။ မိမိ၏ အိမ်ခြံမြေဝန်းကျင်ကို သာယာစိုပြေစေလိုသော ဥယျာဉ်မှူးဝါသနာရှင်များအတွက် လက်စွဲဖြစ်သည်။

2,700 Ks

သဘာဝပေါက်ပင်များသည်၎င်းတို့နှင့် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သည့် ရေခံမြေခံတွင်ဖြစ်ပေါ်ရသဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှင်သန်နိုင်သော်လည်း အလှစိုက်အပင်အများစုသည် ပြုပြင်ထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတမဖြစ်တတ်ပေ။ အကယ်၍ မိမိစိုက်ပျိုးထားသည့် သစ်ပင်ပန်းမာန်များ အနာတရ ဖြစ်လာသည့်အခါပြုစုစောင့်ရှောက်ရမည့် နည်းလမ်းကောင်းများကိုလည်း ဖော်ပြပေးထားသည်။ မိမိ၏ အိမ်ခြံမြေဝန်းကျင်ကို သာယာစိုပြေစေလိုသော ဥယျာဉ်မှူးဝါသနာရှင်များအတွက် လက်စွဲဖြစ်သည်။