အာရှမှဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်ဥသစ်ဖုများ

အာရှတိုက်အတွင်းအသုံးများသည့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်ဥသစ်ဖု အမျိုးအစားပေါင်း ၄၀ အကြောင်း ကိုပြုစုထားသည့်စာအုပ်ဖြစ်သည်။ ရုက္ခဗေဒအခေါ်အဝေါ်အပြင် ဒေသန္တရဆိုင်ရာအခေါ်အဝေါ်များ ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ နှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အသုံးဝင်ပုံများကိုပါဖော်ပြပေးထားသည်။ အချို့သော သစ်ဥ သစ်ဖုများမှာ နိုင်ငံအလိုက်၊ မသိရှိ၊ မသုံးတတ်သေးသည်များကို လေ့လာမှတ်သားရမည်။ ထို့အပြင် အဆိုပါ သစ်ဥသစ်ဖုများကို အသုံးပြု၍ ဟင်းချက်နည်း အချို့ကိုပါ ပူးတွဲတင်ပြထားသည်။

2,000 Ks

အာရှတိုက်အတွင်းအသုံးများသည့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်ဥသစ်ဖု အမျိုးအစားပေါင်း ၄၀ အကြောင်း ကိုပြုစုထားသည့်စာအုပ်ဖြစ်သည်။ ရုက္ခဗေဒအခေါ်အဝေါ်အပြင် ဒေသန္တရဆိုင်ရာအခေါ်အဝေါ်များ ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ နှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အသုံးဝင်ပုံများကိုပါဖော်ပြပေးထားသည်။ အချို့သော သစ်ဥ သစ်ဖုများမှာ နိုင်ငံအလိုက်၊ မသိရှိ၊ မသုံးတတ်သေးသည်များကို လေ့လာမှတ်သားရမည်။ ထို့အပြင် အဆိုပါ သစ်ဥသစ်ဖုများကို အသုံးပြု၍ ဟင်းချက်နည်း အချို့ကိုပါ ပူးတွဲတင်ပြထားသည်။