ကလေးတို့သိမှတ်ဖွယ် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များ

ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များ အကြောင်းကို ကလေးငယ်များလွယ်ကူစွာလေ့လာနိုင်စေရန် စီစဉ်ထားသည့်စာအုပ် ဖြစ်သည်။ ထင်ရှားသည့် အမေရိကန်သမ္မတများနှင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးတွင် လူသိများကျော်ကြားသည့် ခေါင်းဆောင်များ၏ ထင်ရှားသည့် အချက်များ ဘဝဖြတ်သန်းမှုနှင့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်များကို ခေါင်းစဉ်များခွဲ၍ရေးသားထားသည်။

2,000 Ks

ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များ အကြောင်းကို ကလေးငယ်များလွယ်ကူစွာလေ့လာနိုင်စေရန် စီစဉ်ထားသည့်စာအုပ် ဖြစ်သည်။ ထင်ရှားသည့် အမေရိကန်သမ္မတများနှင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးတွင် လူသိများကျော်ကြားသည့် ခေါင်းဆောင်များ၏ ထင်ရှားသည့် အချက်များ ဘဝဖြတ်သန်းမှုနှင့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်များကို ခေါင်းစဉ်များခွဲ၍ရေးသားထားသည်။