ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အတိတ်မှ အရိပ်များ

တက္ကသိုလ်နေဝင်းသည် အပါးတော်မြဲအဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်နှင့်အနီးကပ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ သည်ဖြစ်ရာ ဗိုလ်ချုပ်နှင့်ပတ်သက်၍ သူအမှတ်ရသမျှကို နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ ပုဂ္ဂိိုလ်ရေး ရှုထောင့်မှနေ၍ သုံးသပ်ကာ ဆောင်းပါးများရေးသားခဲ့ပါသည်။ ဤစာအုပ်တွင် စာအုပ်စာတမ်း၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်း၊ စာစောင်များ၌ တက္ကသိုလ်နေဝင်းရေးသားခဲ့သည့် ဗိုလ်ချုပ် ဆောင်းပါးများ အားလုံးနီးပါးကို စုစည်းတင်ဆက်ထားပါသည်။

8,000 Ks

တက္ကသိုလ်နေဝင်းသည် အပါးတော်မြဲအဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်နှင့်အနီးကပ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ သည်ဖြစ်ရာ ဗိုလ်ချုပ်နှင့်ပတ်သက်၍ သူအမှတ်ရသမျှကို နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ ပုဂ္ဂိိုလ်ရေး ရှုထောင့်မှနေ၍ သုံးသပ်ကာ ဆောင်းပါးများရေးသားခဲ့ပါသည်။ ဤစာအုပ်တွင် စာအုပ်စာတမ်း၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်း၊ စာစောင်များ၌ တက္ကသိုလ်နေဝင်းရေးသားခဲ့သည့် ဗိုလ်ချုပ် ဆောင်းပါးများ အားလုံးနီးပါးကို စုစည်းတင်ဆက်ထားပါသည်။