အရှင်သီလာနန္ဒာဘိဝံသ

ဤစာအုပ်တွင် ပါရမီမြောက်ပညာရှင်တစ်ဦး၏ဘဝနှင့် အတွေးအမြင်များကို လူငယ်ပညာ
သင်ဘဝ၊ အလုပ်သင်ဆရာဘဝ၊ လက်မှုအနုပညာအတွေ့အကြုံများ၊ သက်ကြီးဘဝဟူ၍ အပိုင်း(၄)
ပိုင်းခွဲကာ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများဖြင့် စနစ်တကျပြုစုထားပါသည်။

2,800 Ks

ဤစာအုပ်တွင် ပါရမီမြောက်ပညာရှင်တစ်ဦး၏ဘဝနှင့် အတွေးအမြင်များကို လူငယ်ပညာ
သင်ဘဝ၊ အလုပ်သင်ဆရာဘဝ၊ လက်မှုအနုပညာအတွေ့အကြုံများ၊ သက်ကြီးဘဝဟူ၍ အပိုင်း(၄)
ပိုင်းခွဲကာ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများဖြင့် စနစ်တကျပြုစုထားပါသည်။