ကလေးတို့မှတ်သားဖွယ် လူ့သမိုင်းထဲက မဟာတီထွင်မှုများ

့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသည့် ယနေ့ကမ္ဘာကို အထောက်အကူဖြစ်လာခဲ့သည့် ရေကြောင်းလေကြောင်းနှင့် ကုန်းတွင်းခရီးသွားလာမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့် တီထွင်မှု အဆင့်ဆင့်ကိုပုံများနှင့်တကွဖော်ပြထားသည်။ ထို့အပြင်အာကာသဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်ဆင့်ကိုလည်း ဖော်ပြထားသည်။ ကလေးငယ်များမှတ်သားရ လွယ်ကူစေရန် တီထွင်မှုများကို ရောင်စုံပုံများဖြင့်ဖော်ပြပေးထားသည်။

5,000 Ks

SKU: woo-b59 Category:

့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသည့် ယနေ့ကမ္ဘာကို အထောက်အကူဖြစ်လာခဲ့သည့် ရေကြောင်းလေကြောင်းနှင့် ကုန်းတွင်းခရီးသွားလာမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့် တီထွင်မှု အဆင့်ဆင့်ကိုပုံများနှင့်တကွဖော်ပြထားသည်။ ထို့အပြင်အာကာသဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်ဆင့်ကိုလည်း ဖော်ပြထားသည်။ ကလေးငယ်များမှတ်သားရ လွယ်ကူစေရန် တီထွင်မှုများကို ရောင်စုံပုံများဖြင့်ဖော်ပြပေးထားသည်။