သင့်သဘောဆန္ဒအတိုင်း ပြီးမြောက်စေရန်

၂၀၁၃ ခု၊ ဒီဇင်ဘာလ။
လုပ်ငန်းခွင်၊ လူမှုဆက်ဆံရေးနှင့် နိုင်ငံရေး စသည့် နယ်ပယ်များ၌ စည်းရုံးဆွဲဆောင်ခြင်းသည် မရှိမဖြစ် အရေးပါလွန်းလှပါသည်။ သို့သော် မိမိပြောဆိုသမျှ လုပ်ဆောင်သမျှကို လူအများ နားလည်လက်ခံနိုင်ဖို့ ရန်မှာ လွယ်မယောင်နှင့်ခက်သောကိစ္စဖြစ်သည်။ဤစာအုပ်၌ ခက်ခဲနက်နဲသော စည်းရုံးဆွဲဆောင်မှု အတတ်ပညာနှင့်ပတ်သက်သမျှ အခြေခံစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ၊ ချဉ်းကပ်ပုံနည်းလမ်းများ၊ စိတ်၏သဘောသဘာဝများ စသည်ဖြင့် အသေးစိတ် ပြုစုလမ်း ညွှန်ထားပါသည်။

800 Ks

၂၀၁၃ ခု၊ ဒီဇင်ဘာလ။
လုပ်ငန်းခွင်၊ လူမှုဆက်ဆံရေးနှင့် နိုင်ငံရေး စသည့် နယ်ပယ်များ၌ စည်းရုံးဆွဲဆောင်ခြင်းသည် မရှိမဖြစ် အရေးပါလွန်းလှပါသည်။ သို့သော် မိမိပြောဆိုသမျှ လုပ်ဆောင်သမျှကို လူအများ နားလည်လက်ခံနိုင်ဖို့ ရန်မှာ လွယ်မယောင်နှင့်ခက်သောကိစ္စဖြစ်သည်။ဤစာအုပ်၌ ခက်ခဲနက်နဲသော စည်းရုံးဆွဲဆောင်မှု အတတ်ပညာနှင့်ပတ်သက်သမျှ အခြေခံစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ၊ ချဉ်းကပ်ပုံနည်းလမ်းများ၊ စိတ်၏သဘောသဘာဝများ စသည်ဖြင့် အသေးစိတ် ပြုစုလမ်း ညွှန်ထားပါသည်။